Kurumsal Psikoloji Nedir?

Kurumsal psikoloji, organizasyonlarda çalışan kişileri ve bu organizasyonları nasıl daha efektif hale getirilebileceğini araştıran uygulamalı bir bilimdir. İş yaşamını iyileştirmeyi hedefler. İnsan davranışı bilimi ile iş yaşamının dünyasını birleştirerek hem bireylerin hem de organizasyonların verimli ve sürdürülebilir bir performansa kavuşmasına çalışır.

Kurumsal psikolojinin kurumlara olan faydaları için British Psikoloji Birliği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmaya katılan 36 İngiliz şirketi, kurumsal psikolojiyi kullanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bu şirketlerin işe alımları efektif hale gelmiş, çalışanların işe bağlılığı artmış, üretkenlik iyileşmiş ve tüm bunların sonucu olarak finansal kazanımlar çoğalmıştır.

Yurt dışında birçok şirketin, çok uzun yıllardır gündeminde olan kurumsal psikoloji, ülkemizde de prestijli ve köklü şirketler tarafından son yıllarda iş akışlarına dahil edilmeye başlanmıştır.

Kurumsal danışmanlık ya da kurumsal psikolojik danışmanlık hizmetleri isimleriyle de toplumda karşılık bulan Kurumsal Psikoloji, bir bilim olarak uygulanır. Kurumsal psikoloji, kişiler, işyerleri ve organizasyonların üzerinde sosyal bilimsel yöntemleri kullanarak araştırmalar yapar. Böylece çoklu ihtiyaçlarını sıralamayı amaçlar. İnsanlar ve kurumlar arasında sağlıklı, üretken ve herkese yarar sağlayan ilişkiler kurar.

Kurumsal psikoloji: İş yeri nasıl daha üretken ve verimli olur? Çalışanlara nasıl motivasyon kazandırılır? Sorularına cevap arar. Bu cevapları ararken psikolojik prensipleri, metodik araştırmaları ve bilimsel araştırma araçlarını kullanır.

Kurumsal psikolojik danışmanlık hizmeti alan şirketler, organizasyonlarında neyin çalışıp çalışmadığını temelinden anlar ve bu sorunları çözmek için gerekli tavsiyelere ve çözüm yollarına ulaşır.

Kurumsal Psikoloji Hizmetinin Ana Amaçları
Kurumsal psikoloji, - Kurumlarda güvenli çalışma ortamları yaratmak
- Çalışanların üretkenliklerini ve performanslarını artırmak
- Kurumun yönetim yapısını organize ederken en iyi hale getirmek
olarak sıralanabilir.

Kurumsal Psikoloji Danışmanlık Tam Olarak Ne Yapar?
Tavsiye: Kurumsal psikologlar bağımsız profesyonellerdir. Çalışanların bağlılığı, başarı planlaması ve çalışanları işte tutup tutmama gibi kişiler ve iş yeriyle ilgili tarafsız ve bilimsel bilgi sağlarlar. Kurumsal psikologların size vereceği tavsiyeler yıllarca süregelen araştırmalara ve bilimsel titizliğe dayalı olacaktır.

Teşhis: Kurumsal psikologlar hali hazırdaki sorunlara teşhis koymayı amaçlarlar. Psikometrik testler gibi bilimsel araçlar kullanarak kurumları daha iyi tanırlar ve teşhislerini tarafsız ve bilimsel bir gözle koyarlar.

Tasarım: Kurumun sorunlarına bilimsel yollarla teşhis koyan kurumsal psikologlar gerekli çözüm yollarını da yine nesnel bir gözle hazırlarlar. Çözüm için gerçekçi ve uygulanabilir planlar tasarlarlar.

Hizmet: Kurum için sunulan çözüm yolları kabul gördükten sonra kurum eğer talep ederse kurumsal psikologlar bu çözüm yollarının uygulanmasında da hizmet verebilirler.

Değerlendirme: Kurumsal psikologlar, önerdikleri ve uyguladıkları çözüm planlarının ne kadar efektif olup olmadığını ölçerek değerlendirebilirler. Bu ölçüm de çalışmaların tamamı gibi bilimsel ve nesnel yollarla yapılır. Böylece kurumlar bu alana yaptıkları yatırımın ger dönüşünü somut bir şekilde görebilir.

Kurumsal Psikoloji Çalışma Alanları
Kurumsal psikoloji kurum ve kuruluşlarda hem bireylere hem de organizasyon yapısına yönelik birden çok hizmeti aynı anda sunabilirler. Kurumsal psikolojide 4 ana alan vardır. Bunlar iş ortamı, birey, kurumsal gelişim ve eğitim başlıklarıdır.
Kurumsal psikolojinin çalışma alanları her şirketin kendi sorunlarına özel olarak değişse de genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir;
- Yeterlilik esasına dayalı durumlarda kişiler arasında seçme ve değerlendirme yapmak.
- Yönetici koçluğu ve danışmanlığı hizmeti vermek.
- Liderlik yönünü geliştirici hizmetler vermek.
- Kurumsal gelişmeye yönelik çalışmalar yapmak.
- Çalışanlara danışmanlık hizmeti vermek.
- İşyerlerini güvenli ve kullanıcı dostu bir hale getirmek.
- Psikometrik testler uygulamak.
- Performans yönetimi ve iyileştirmesi yapmak.